Kategóriák
Kosarad

Adatvédelmi szabályzat

                            Zollai Baromfi és Húsfeldolgozó

                           Korlátolt Felelősségű Társaság

                           

                    A D A T K E Z E L É S I   T Á J É K O Z T A T Ó J A

                      2 0 21 .  06. 01.

           

             

                         Zollai BAROMFI és Húsfeldolgozó Korlátolt

                                             Felelősségű Társaság

A d a t k e z e l é s i   T á j é k o z t a t ó j a 

            1.

ADATKEZELŐ ADATAI:

1.1.

Adatkezelő megnevezése:

 Zollai Baromfi és Húsfeldolgozó Kft.

Rövidített megnevezése:

Zollai Kft.

Kapcsolattartó: Zollai Kft.

telefonszáma: +36-30/738-36-57

1.2.

Adatkezelő székhelye:

2243 Kóka, Dózsa György út 84.

Adatkezelő fióktelepe:

2243 Kóka, Dózsa György út 84.

1.3.

Adatkezelő cégjegyzékszáma:

1309083814

1.4.

Adatkezelő adószáma:

12092907-2-13

1.5.

Adatkezelő e-mail címe:

webshop@zollai.hu

1.6.

Adatkezelő honlapjának címe:

www.zollai.hu

2.

BEVEZETÉS

ALKALAZOTT JOGSZABÁLYOK, ALAPFOGALMAK- 

 ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

2.1. Alkalmazott jogszabályok:

Társaságunk, mint adatkezelő az Érintett személyes adatainak kezelése, nyilvántartása, feldolgozása és továbbítása során az alábbi jogszabályi rendelkezések és hatósági ajánlások alapján jár el:

2.1.1.

Az Európai Parlament és a Tanács 2016.április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR vagy általános adatvédelmi rendelet)

2.1.2.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban Infotv.)

2.1.3.

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

2.1.4.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény

2.1.5.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)  Kormányrendelet

2.1.6.

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

2.1.7.

A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény.

Amennyiben valamely jogszabály-, egyéb szabályzó hatályát vesztené, úgy az azonos tárgyi hatállyal helyébe lépett szabályt tekintjük irányadónak.

2.2.

Alkalmazott alapfogalmak:

A GDRP és az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően:

2.2.1.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmai szerv, ügynökség vagy bármely szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

2.2.2.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés,

2.2.3.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele,

2.2.4.

A személyes adatok határon átnyúló adatkezelése:

a.) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységével összefüggésben kerül sor vagy

b.) a személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelenetős mértékben érint érintetteket,

2.2.5.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlené tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,

2.2.6.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából,

2.2.7.

Adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából,

2.2.8. Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,

2.2.9. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik,

2.2.10. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerve, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,

2.2.11. Adatvédelmi incidens A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi,

2.2.12. Álnevesítés: A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni,

2.2.13. Anonimizálás: Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását,

2.2.14.

Biometrikus adat: Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat,

2.2.15. Cookie (süti): A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (áltában sima szöveg) fájl, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával,

2.2.16. Címzett: az a természetes személy, vagy jogi személy, közhatalmai szerv vagy ügynökség, vagy bármely egyéb szer, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e,

2.2.17. Direkt marketing (közvetlenül üzletszerzési tevékenység)

Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek a célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében,

2.2.18. Érintett/vásárló/fogyasztó:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy,

2.2.19. Harmadik fél: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmai szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfelfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kapnak,

2.2.20.Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam,

2.2.21.Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez,

2.2.22. Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele,

2.2.23. IPC cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-kontroll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, tudvalevő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható,

2.2.24. Különleges adat:

a.) faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b.) egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat,

2.2.25. A nyilvántartási rendszer: A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált, vagy funkcionális, vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető,

2.2.26. Profilalkotás: A személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez, vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják,

2.2.27.Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret – valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés,

2.2.28.Természetes személyazonosító adatok: az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje

2.2.29. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatinak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri,

2.2.30.Tilalmi lista: Azon érintettek név-és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerű szerv erre irányuló előzetes megkeresése – ellenére nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését,

2.2.31. Üzletszerzési lista: A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt valamint a családi állapotát tartalmazó lista,

2.2.32. Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is. 

2.3. Adatkezelési alapelveink:

2.3.1.

A Társaságunk, mint adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő) a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint határozza meg, a tevékenységünkre előírt jogszabályok figyelembevételével.

Tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározottaknak.

2.3.2.

Adatkezelő gondoskodik az érintett személyes adatainak védelméről, és biztonságáról különösen a továbbított, tárolt és más módon kezelt személyes adatok véletlen, jogellenes megsemmisítése, elvesztése, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés esetére.

2.3.4.

Adatkezelő a személyes adatokat az érintett felhatalmazásával valamint törvényi felhatalmazás alapján és a feladat elvégzéséhez szükséges mértékben valamint az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez kapcsolódóan kezeli.

2.3.5.

Adatkezelő megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési és adminisztratív intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

2.3.6.

Az Érintettek kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

2.3.7.

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozókét tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. 

3.

A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA,

 AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, ADATFELDOLGOZÁS, ADATTOVÁBBÍTÁS

3.1.  A kezelt adatok köre:

Az Adatkezelő személyes adatot kizárólag előre meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen kell, hogy történjen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelések minden esetben az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódnak.

A kezelt adatok köre:

 • név, (vezeték és keresztnév)
 • lakcím,
 • szállítási cím,
 • számlázási cím,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • születési dátum,

A Vásárló, érintett, érdeklődő, a zollai.hu weboldal látogatója a (továbbiakban Vásárló) a Zollai Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatával akként nyilatkozik, hogy a 18. életévét betöltötte.

Társaságunk, mint adatkezelő (továbbiakban, Adatkezelő)  a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, a megadott adatai valóságáért kizárólag az azt megadó személy, a Vásárló felel, azért szavatol.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót, hogy a Webáruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha a Vásárló az adatait az Adatkezelő részére megadja és az adatkezeléshez hozzájárul.

3.2.Az adatkezelés esetei:

 • regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés a regisztráció során,
 • regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés vásárlás során,
 • nem regisztrált felhasználóra vonatkozó adatkezelés vásárlás során,
 • számlázási adatok kezelése,
 • hírlevél, katalógus, SMS reklámajánlat küldés,
 • online kapcsolatfelvétel az érintett által, és általunk
 • telefonos megkeresések rögzítése (az érintett általi kapcsolatfelvétel)
 • termékek értékelése a weboldalon,
 • készlethiányos termékről értesítőt kérő érdeklődök tájékoztatása,

3.3. Adatkezelési célok:

Adatkezelés célja: a rendelések felvétele, megrendelések teljesítése, a megrendelési visszaigazolás küldése, a rendelések teljesítésével kapcsolatos kommunikáció, a megrendelt termék ellenértékének számlázása, a megrendelések kiszállítása, ill. hírlevélre feliratkozók részre hírlevelek küldése,  továbbá felhasználási fiók kezelése, rendelési adatok és számlák megtekintési lehetőségének biztosítása, kedvencek kezelése, a Vásárló által feltett kérdések megválaszolása a weboldalon keresztül (pl. készlethiányos termék, vagy méret utáni tájékoztatás) fogyasztói panaszok felvétele, termékértékelések megjelenítése a weboldalon, továbbá ügyfélazonosítás, ügyfélkapcsolat fenntartása.

 

3.4. Adatkezelés jogalapja:

3.4.1.

Az érinett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja,  ennek esetei: a regisztrált felhasználókra vonatkozó adatkezelés, hírlevél küldés, SMS küldés, online kapcsolatfelvétel, telefonos kapcsolatfelvétel, termékek értékelése a weboldalon, az érintett érdeklődő által feltett kérdések megválaszolása a weboldalon

3.4.2.

A szerződés teljesítéséhez szükséges GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja, ennek esetei: a regisztrált felhasználókra vásárlás esetén vonatkozó adatkezelés, nem regisztrált felhasználókra vonatkozó adatkezelés vásárlás esetén,

3.4.3.

Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pontja, ennek esetei: számlázási adatok kezelése.

3.4.4.

Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag a Vásárló külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Vásárló a hírlevélben található link alkalmazásával vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

3.5. Az adatkezelés időtartama:

3.5.1.

Azon esetekben, amikor az adatkezelés a Vásárló hozzájárulásán alapszik a Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig vagy adattörlésre vonatkozó kérelméig.

3.5.2.

Azon esetekben, amikor az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges a rendelés teljesítését követő 5 (öt) évig, (a Ptk. szerinti elévülési időig)

3.5.3.

Azon esetekben, amikor az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges: a számviteli törvényben meghatározott határidőig 8 (nyolc) évig.

3.5.4.

Azon estekben, amikor az adatkezelés célja  a Vásárló által feltett kérdések megválaszolása a weboldalon keresztül (pl. készlethiányos termék utáni tájékoztatás) az értesítés kiküldését követő 60 (hatvan) napig.

3.6. Adattovábbítás és Adatfeldolgozás szabályai:

3.6.1. Adattovábbítás:

Az Adatkezelő az adatokat a Weboldal üzemeltetése, megrendelések nyilvántartása, a megrendelések teljesítése (pl. szállítás, fizetés)-, ill. reklámajánlatok küldése céljából, valamint a számiteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az adatokat adatfeldolgozók részére.  Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

Az adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismehetik meg.

3.6.2.Adatfeldolgozást végez:

 • Zollai Kft. (2243 Kóka, Dózsa György út 84.)  adatfeldolgozási tevékenysége: hírlevélküldő alkalmazás üzemeltetése, e tevékenység során a feldolgozással érintett adatok: a hírlevélre felíratkozottak esetén név, e-mail cím. További adatfeldolgozási tevékenysége a Weboldal üzemeltetése, a feldolgozással érintett adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum, IP cím. További adatfeldolgozási tevékenysége: webhoszting szolgáltatás, e során a feldolgozással érintett adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési dátum és IP cím.

 • ……………………… (cím:……………………..) adatfeldolgozási tevékenysége: online bankkártyás fizetés, feldolgozott adatok köre: csak kártyás fizetés esetén név, bankkártya adatok,

 • …………………………..(cím:…………………..) adatfeldolgozási tevékenysége: nyomdai szolgáltatások, reklámanyagok perszonalizálása és feladásra előkészítése, feldolgozott adatok köre: csak katalógusküldés esetén, név, cím.

 • GLS General Logistics System Hungary Kft. futárszolgálat (2351 Alsónémedi, Európa u.2.) adatfeldolgozási tevékenysége:  futárszolgálati, csomagpostai tevékenység, DM anyagok kézbesítése és visszatérítések kezelése, feldolgozott adatok köre: csak vásárlás esetén név, cím, telefonszám, katalógusküldés esetén: név, cím, vevőkód.

 • …… futárszolgálat. (cím:……...) adatfeldolgozási tevékenysége:  futárszolgálati, csomagpostai tevékenység, DM anyagok kézbesítése és visszatérítések kezelése, feldolgozott adatok köre: csak vásárlás esetén név, cím, telefonszám, katalógusküldés esetén: név, cím, vevőkód.

 • …………………………..(cím:…………………..) adatfeldolgozási tevékenysége: sms kiküldése, feldolgozott adatok köre: telefonos hirdetéshez hozzájárulás esetén: telefonszám,

 • Google (cím: 1600 Amphitheatre, Parkway Mountain View, CA 94043 USA), adatfeldolgozási tevékenysége: analytics és remarketing használata, feldolgozott adatok köre: IP cím.

3.7. Egyéb:

3.7.1.

Vásárlói értékelések: a Webáruházban a Vásárlónak lehetősége van a teremékeket, és a szolgáltatást értékelni. Az értékelés elküldésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Adatkezelő a Webáruházban megjelenítse vagy azt törölje. Az elküldött értékeléssel az Adatkezelő szabadon rendelkezik ezt a Vásárló az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

A vásárlói értékelések részletes szabályait az Adatkezelő által működtett Zollai Webáruház Általános Szerződési Feltételei (7. pont Vegyes rendelkezések) tartalmazzák.

3.7.2.

Profilalkotás: Az Adatkezelő tájékoztatja a Vásárlót, hogy a hírlevélre, katalógusra, sms-re feliratkozottakra (továbbiakban feliratkozott) vonatkozóan profilalkotást végez. A profilalkotás során technikai művelettel meghatározza, hogy a felíratkozott megtekintette-e a hírlevél alapján a Webáruházat ill. hogy vásárolt-e és ez alapján az információ alapján küld a továbbiakban a számára hírleveleket, katalógust, és sms-t, a Vásárló érdeklődési körének megfelelően. A profilalkotás a Vásárlóra nézve a termékek és akciók ajánlásán kívül más következménnyel nem jár.

3.7.3.

Ideiglenes naplófájlok, un. Log fájlok: A Weboldalunkhoz való hozzáférés esetén a Vásárló végberendezésének internetes böngészője információkat küld a Weboldalunk szerverének, amelyek ideiglenes naplófájlokban un. log fájlokban kerülnek tárolásra. Az ennek során mentett adatrekordok, amelyek az automatikus törlésig tárolódnak a következő adatokat tartalmazzák: Lehívás dátuma és időpontja,  a megtekintett oldal neve, a lehívó eszköz IP címe, hivatkozó URL (származási URL, melyről a Weboldalra látogatott), a közvetített adatmennyiség, betöltési idő, a használt böngésző termék-, és verzióadatai, és a hozzáférést biztosító szolgáltatójának a neve.

Az IP cím kezelésének és feldolgozásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja, jogos érdekünk az alábbi:  a kapcsolat zökkenőmentes létrehozásának és Weboldalunk kényelmes használatának biztosításából, továbbá a rendszerbiztonság és rendszerstabilitás értékeléséből következik.

A Vásárló személyazonosságára közvetlen következtetés az információk alapján nem lehetséges és ezt nem is alkalmazzuk.

Az adatokat tároljuk és a fent említett célok elérését követően automatikusan töröljük. A törlési határidőket a szükségszerűség határozza meg.

3.7.4.

Földrajzi hely meghatározás: 

Amennyiben a Vásárló böngészőjében vagy az operációs rendszerében ill. az adott eszközön egyéb beállításaiban engedélyezte  az un. földrajzi hely meghatározását, ezt a funkciót arra használjuk, hogy az aktuális tartózkodási helyéhez kapcsolódó, egyedi szolgáltatásokat kínálhassuk Önnek. Ezeket a tartózkodási helyre vonatkozó feldolgozott adatokat kizárólag ehhez a funkcióhoz kezeljük, ha abbahagyja a használatot az adatok törlésre kerülnek.

3.7.5.

A Vásárló az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelő 1.) pontban meghatározott elérhetőségei bármelyikén.

Az alábbi linken található formanyomtatvány kitöltésével igényelheti az Adatkezelőtől, hogy postai úton elküldje az Önről tárolt adatokat.

4.

Webáruház használatával és működtetésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelések

4.1. Sütik,

4.2. Google Analytics

4.3. Google AdWords remarketing

4.4. Retargeting technológiák

4.5. Facebook Custom Audience (Faebook pixel-egyedi közönség)

4.6. Facebook, Google+ és You Tube

4.7. Instagram (ezt azt jelenti pl. hogy az Istagram a weboldalon tett látogatást hozzárendeli a felhasználói fiókhoz)